Contributie

Algemeen

Leden1) van Rood Groen LVC’01 zijn volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging verplicht tot het betalen van contributie.
Niet of niet tijdig betalen van de contributie kan er toe leiden dat leden kunnen worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag is betaald. Het innen van de contributie valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Aangezien de contributie een belangrijke pijler is onder het financiële fundament van de vereniging kunnen de contributiebedragen binnen de vereniging per seizoen veranderen. Wijzigingen in de contributiebedragen hebben meestal te maken met veranderingen in de vaste en variabele kosten van de vereniging. De penningmeester doet derhalve, namens het bestuur, per seizoen een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering voor het vaststellen van de contributiebedragen.

Een verenigingsjaar c.q. seizoen begint op 1 juli en eindigt het daaropvolgende jaar op 30 juni. Alle leden hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van ons eerste elftal.

 

Contributiebedragen per 1 juli 2018

Categorie
(peildatum leeftijd is 1 juli)
Contributie
per seizoen
Bijdrage kledingplan
per seizoen
Senioren en Dames (19 jaar en ouder) € 180,- € 15,-
Senioren en Dames (t/m 18 jaar) € 144,- € 15,-
Veteranen € 126,- € 15,-
Jeugdspelers JO15 t/m JO19 * € 144,- € 15,-
Jeugdspelers JO7 t/m JO13 * € 126,- € 15,-
Niet spelend – steunend lid € 50,-
Niet spelend – donateur € 40,-

* Wanneer meerdere jeugdleden uit één gezin lid zijn van de vereniging geldt de volgende korting: 1ste jeugdlid geen korting, 2de en volgende jeugdleden 50% korting per jeugdlid. Let op: geen korting op kledingplan!

Met uitzondering van de categorie ‘niet spelend – donateur’ zijn alle leden tevens Bondslid van de KNVB. Voor deze leden draagt Rood Groen LVC’01 de bondscontributie af aan de KNVB.

 

Contributieplicht

 • Contributieplicht algemeen: elk lid ontvangt voor 15 september van een nieuwe seizoen het verzoek om de contributie en bijdrage voor het kledingplan voor het lopende seizoen voor 31 oktober te voldoen, tenzij betaling anders is overeengekomen (bijv. automatische incasso).
 • Alle spelende leden zijn contributieplichtig.
 • Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie.
 • Niet spelende leden betalen de contributie eenmalig per jaar. Een niet spelend lid ontvangt voor 1 november van het nieuwe seizoen het verzoek om de contributie voor het lopende seizoen te betalen voor 31 december.
 • Niet spelende leden die een verenigingsfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van contributie en zijn derhalve vrij in hun keuze een financiële bijdrage van minimaal € 40,- per jaar te doneren.
  N.B. het bestuur bepaald of een functie die een persoon uitoefent als verenigingsfunctie wordt aangemerkt. Dit staat beschreven in het functieboek van Rood Groen LVC’01.
 • Tussentijds lidmaatschap: gedurende het seizoen kan eenieder die voldoet aan de criteria gesteld door de KNVB en onze vereniging, lid worden. Hierbij gelden de volgende afspraken:
  • Start tussentijds lidmaatschap van het lopende seizoen t/m 31 december: lid betaalt volledige contributie en bijdrage kledingplan.
  • Start tussentijds lidmaatschap na 1 januari van het lopende seizoen: lid betaalt de helft (50%) van de contributie en bijdrage kledingplan.
 • Langdurige blessure: in geval van een langdurige blessure (2 maanden of langer) kan het lid de vereniging vragen de contributie voor het lopende seizoen opnieuw vast te stellen. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk gebeuren in Pagina 2 van 3 combinatie met een schriftelijke verklaring van bijvoorbeeld de huisarts/specialist/fysiotherapeut. Het bestuur zal elk verzoek individueel bekijken en uitspraak doen. In voorkomende situaties kan het zijn dat de vereniging een bedrag aan betaalde contributie retourneert als het lid aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan. Indien het lid nog geen contributie heeft betaald en ook geen verzoek heeft ingediend voor een gespreide betalingsregeling, dan is het lid alsnog de volledige contributie verschuldigd.
 • Opschorten lidmaatschap: het kan voorkomen dat een lid gedurende het lopende seizoen wegens werkzaamheden of studie zijn lidmaatschap tijdelijk wenst op te schorten. Het lid kan de vereniging vragen de contributie naar rato vast te stellen. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk gebeuren in combinatie met een schriftelijke verklaring van de werkgever, school of universiteit. Het bestuur zal elk verzoek afzonderlijk beoordelen en een uitspraak doen. In voorkomende gevallen kan de vereniging een bedrag aan betaalde contributie retourneren als het lid aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan.
 • Bijzondere situaties: in situaties waarin het lid niet kan terugvallen op de bovenstaande punten, zal het bestuur elke situatie apart beoordelen. Een bijzondere situatie dient altijd schriftelijk door het lid te worden voorgelegd aan het bestuur.

 

Betaling

 • Automatische incasso:
  • Leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van het totaalbedrag in 10 gelijke termijnen (augustus t/m mei) van het door het lid opgegeven bank- of girorekeningnummer.
  • Indien het niet mogelijk blijkt de bedoelde bedragen te kunnen incasseren, dan treed de procedure genoemd onder Handhaving in werking.
 • Bankoverschrijving: leden die hun contributie en bijdrage voor het kledingplan betalen via een overschrijving per bank worden verzocht om voor- en achternaam van het betreffende lid te vermelden. Op deze wijze kan de ledenadministratie achterhalen voor welk lid de betaling bestemd is. Het totaalbedrag dient eenmalig te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL45 RABO 0304 8888 69 (senioren) of NL74 RABO 0304 8400 41 (jeugd).
 • Betalingsregeling: in principe wordt er geen andere betalingsmethode dan de in punt a) en b) genoemde aangeboden. Heeft een lid toch principiële bezwaren tegen het betalingsbeleid, dan kan dit (onderbouwd) kenbaar worden gemaakt bij de penningmeester waarna het bestuur een besluit zal nemen.
 • Participatieregeling: wanneer een lid om moverende redenen het contributiebedrag niet kan betalen, heeft de gemeente een fonds dat het hem mogelijk maakt om alsnog lid te worden (of te blijven). Neem in dat geval contact op met een van de bestuursleden of de regionale sociale dienst voor de gemeente Vaals. Zij kunnen verder helpen.

 

Handhaving

 • Mislukte incasso: bij een mislukte incasso wordt op een later tijdstip opnieuw geprobeerd het bedrag automatisch te innen. Als ook de tweede incasso, om wat voor reden dan ook, mislukt wordt door de ledenadministratie of penningmeester contact opgenomen met het betreffende lid om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een lidmaatschap dat tussentijds beëindigd is of een verkeerd doorgegeven bankrekeningnummer of ontoereikend saldo op de bankrekening.
 • Betalingsachterstand: wanneer incasso’s bij herhaling worden geweigerd krijgt het lid een periode van 2 weken de tijd om contact op te nemen met de penningmeester om afspraken te maken over het voldoen van de achterstallige betaling. Indien onverhoopt mocht blijken dat het betreffende lid de gemaakte afspraken niet nakomt dan ontvangt dit lid een aanmaning en een periode van 2 weken om alsnog voor betaling zorg te dragen. Wordt aan deze nieuwe betalingsverplichting ook niet voldaan dan volgt een aanmaning.
 • Aanmaning: als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie of penningmeester schriftelijk/per sms/per e-mail gesommeerd om binnen een afgesproken termijn de contributie alsnog te voldoen. Voldoet een lid ook na aanmaning niet aan zijn verplichtingen dan zal de ledenadministratie de betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden informeren en zal het lid per direct worden uitgesloten van deelname aan verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is.
 • Schorsing en royement: wanneer de genoemde uitsluiting van verenigingsactiviteiten in werking treedt, is het in gebreke gebleven lid dus geschorst. Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement voordragen bij de Algemene Ledenvergadering. Het lid heeft het recht om binnen een termijn van 6 weken in beroep te gaan tegen de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst.
 • Beëindiging lidmaatschap: wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft toch de contributie (en het kledingplan indien van toepassing) voor het gehele jaar verschuldigd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de vereniging in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of aangaan van kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken.

1) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) in geval van minderjarigheid.

De bijbehorende formulieren kunnen worden gedownload via ‘Club Info’ -> ‘Downloads’.


Facebook